Flygtninge i Danmark

Anonym syrisk flygtning i Danmark.